Θεοδώρα Τζάκρη
    

Δελτία Τύπου

22 Μάϊος 2017

Θ. Τζάκρη: Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του Υπομέτρου 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τα Σχέδια Βελτίωσης

Από το γραφείο της βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη γίνεται γνωστό ότι ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του Υπομέτρου 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, στόχος του Υπομέτρου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα θα προκηρυχτούν οι δύο παρακάτω δράσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν σε όλη την επικράτεια:

• Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

• Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων, καθώς και στην αξιοποίησή τους για παραγωγή ενέργειας.

(*) ΑΠΕ: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Για να θεωρηθεί επιλέξιμη μια εκμετάλλευση:

1. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στη Δράση 4.1.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο. Για τη Δράση 4.1.3 απαιτείται υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης μόνο κατά το τρέχον έτος.

2. Σε ότι αφορά στη δράση 4.1.1. η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να παρουσιάζει ετήσιο κύκλο εργασιών 8.000 €, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Το ανώτατο ύψος της αίτησης μπορεί να είναι:

Για τη Δράση 4.1.1: για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 200.000 €. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί μέχρι και τις 500.000 €, υπό την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 €. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 2.000.000 €, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Ως επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση 4.1.1 θεωρούνται:

(1) Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. Ενδεικτικά ενισχύονται σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για όλες τις χρήσεις της κατηγορίας αυτής, περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής, κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης και δεν συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες των λοιπών κατηγοριών της Δράσης 4.1.1.

(2) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού Ενδεικτικά, ενισχύονται ο εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα αυτοκινούμενα, μηχανήματα και εξοπλισμός συρόμενος και αναρτώμενος, εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας κ.ά.

(3) Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

(4) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.

(5) Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.

(6) Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.

(7) Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

Για τη Δράση 4.1.3: για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 150.000 €, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης μπορεί να ανέλθει έως και τις 200.000 €. Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 €. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 €, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000€.

Ως επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση 4.1.3 θεωρούνται:

(1) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.

(2) Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.

(3) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης.

(4) Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Δικαιούχοι θεωρούνται οι ενεργοί γεωργοί, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι συνταξιούχοι.

---------- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το κείμενο της προδημοσίευσης στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.tzakri.gr/index.php?lang=gr&com=content&c=2&id=1927