Θεοδώρα Τζάκρη
    

Δελτία Τύπου

22 Μάϊος 2017

Επίσκεψη της Θεοδώρας Τζάκρη στον Αναγκαστικό Δασικό Συνεταιρισμό Φλαμουριάς και ενημέρωση των αγροτών για την διαδικασία τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν προ του 1975 αλλά και μεταξύ 1975-2007

Τον Αναγκαστικό Δασικό Συνεταιρισμό Φλαμουριάς επισκέφτηκε την Παρασκευή 19 Μαΐου η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη και είχε συνάντηση με την διοίκηση και μέλη του τα οποία και ενημέρωσε για τις σημαντικές διατάξεις για τους δασικούς χάρτες και για τις αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν προ του 1975, αλλά και μεταξύ 1975-2007, που περιλαμβάνει ο νέος νόμος 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α´56), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ.

Ο νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση του κόστους εξαγοράς ή και της χρήσης της έκτασης με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των δόσεων, καθώς και τη δυνατότητα ύπαρξης κατασκευών που εξυπηρετούν τη γεωργική δραστηριότητα σε παραχωρηθείσες εκτάσεις.

Αναλυτικότερα, με το νόμο 4467/2017:

1) Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς εκτάσεων που εκχερσώθηκαν προ του 1975. Το τίμημα ορίζεται στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας και όπου δεν έχει καθορισθεί αντικειμενική αξία της αγοραίας αξίας όπως αυτή θα εκτιμηθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ. και μπορεί να καταβάλλεται και σε μηνιαίες δόσεις, που δεν υπερβαίνουν τις εκατό (100). Κατώτατη μηνιαία δόση στα 30 ευρώ.

2) Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την εξαγορά, μπορεί να ζητήσει την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συνεχίσει την καλλιέργεια της έκτασης χωρίς να επιβαρύνεται με την καταβολή του τιμήματος που ορίζεται για την εξαγορά της, καταβάλλοντας μόνο το αντάλλαγμα χρήσης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα συνέχισης της καλλιέργειας και σε όσους δεν επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο κτήσης, αλλά αποσκοπούν μόνο στη χρήση της γης. Στην περίπτωση αυτή το αντάλλαγμα χρήσης καθορίζεται ως εξής:

α) Σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους.

β) Σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους.

γ) Σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ (δηλ. χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα) και β΄ (δηλ. βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών) το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.

Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης είτε της εξαγοράς είτε της επέμβασης, ο κάτοχος έχει υποχρέωση εντός ενός (1) έτους να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου), αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος. Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί δήλωση στο ΟΣΔΕ οφείλεται η συμπλήρωση του φακέλου.

Παράλληλα, ένας αγρότης μπορεί να διεκδικήσει την ιδιοκτησία δασικής έκτασης που εκχερσώθηκε πριν από το 1975 και με ένορκη κατάθεση. Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά µε βέβαιη χρονολογία, ένορκες βεβαιώσεις, καθώς και άδειες των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία. Μόνη η ένορκη βεβαίωση δεν επαρκεί για την απόδειξη της κατοχής, μπορεί να συνεκτιμηθεί όμως µε την παράλληλη προσκόμιση και άλλων εγγράφων, ιδίως δηλώσεων στη Δ.Ο.Υ., στο Κτηματολόγιο, στον Ο.Γ.Α. ή τον ΕΛΓΑ.

Τέλος, επιτρέπονται οι μικροεγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αγροτική καλλιέργεια όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, µμετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κ.α.

3) Για γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007 προβλέπονται τα εξής:

Δάση, δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της οικείας δασικής αρχής μετά την 11η Ιουνίου 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, μπορεί να λάβουν έγκριση επέμβασης εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκτάσεις οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες. Η έγκριση επέμβασης χορηγείται αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια.

Οι κάτοχοι των εκτάσεων υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της έκτασης και αντισταθμιστικής δαπάνης για να υλοποιηθεί αναδάσωση ή δάσωση.

Το οριζόμενο συνολικό τίμημα (αντάλλαγμα χρήσης και δαπάνη αναδάσωσης) προσδιορίζεται ως εξής:

α) Σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% και η δαπάνη αναδάσωσης στο 10% της καθοριζόμενης αξίας τους.

β) Σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% και η δαπάνη αναδάσωσης στο 10% της καθοριζόμενης αξίας τους.

γ) Σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ (δηλ. χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα) και β΄ (δηλ. βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών) το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% και η δαπάνη αναδάσωσης στο 10% της καθοριζόμενης αξίας τους.

Το τίμημα αυτό μπορεί να καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, µη δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των εκατό (100) και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος έκαστης δόσης δεν είναι μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ.

Η καταβολή του τιμήματος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη νοµιµοποίηση της αλλαγής χρήσης της έκτασης. Μετά την εξόφληση του ανωτέρω ανταλλάγματος εκδίδεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης της έκτασης. Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη μεταγράφεται στα Βιβλία Μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρείται στο Κτηματολογικό Βιβλίο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, ατελώς. Η χρήση της έκτασης μπορεί να μεταβιβάζεται από τον κάτοχο αυτής, μετά την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης.

Για τις εκτάσεις που αποδεικνύεται ότι είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ δεν απαιτείται σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, αλλά αντί αυτής συντάσσεται σχετική γνωμοδότηση από την αρμόδια δασική αρχή, στην οποία επαληθεύονται τα στοιχεία της έκτασης ως προς τα όρια, τις πλευρικές διαστάσεις, τη θέση, την περιφέρεια, το εμβαδόν και την κλίση του εδάφους.

Αναγκαία είναι η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, μόνο στις εκτάσεις που δεν είναι δηλωμένες στον ΟΣΔΕ. Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας αφορά στις οικολογικές και εδαφολογικές συνθήκες οι οποίες συνηγορούν υπέρ του τρόπου εκμετάλλευσης που προτείνεται.

Η έγκριση επέμβασης διαρκεί για όσο χρόνο χρησιμοποιείται η έκταση αποκλειστικά και µόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Τυχόν μεταβολή του σκοπού της επέμβασης συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης έγκρισης επέμβασης και επιβολή ποινικών κυρώσεων και χρηματικού προστίμου.

Έως την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης διοικητικές πράξεις και πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί για την προστασία των εκτάσεων αναστέλλονται. Μετά την εξόφλησή του, οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις ανακαλούνται.

Μετά την έκδοση απόφασης χορήγησης έγκρισης επέμβασης ο κάτοχος έχει υποχρέωση εντός ενός (1) έτους να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος.

Αν έχει κατατεθεί δήλωση στο ΟΣΔΕ οφείλεται η συμπλήρωση του φακέλου µε την παρούσα έγκριση επέμβασης.

Επίσης, γίνονται επιτρεπτές όλες οι μικροεγκαταστάσεις που έχουν σκοπό να εξυπηρετούν την αγροτική καλλιέργεια, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα.