Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ομιλίες

22 Σεπτέμβριος 2016

Παρέμβαση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κυρίας Θεοδώρα Τζάκρη στην ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Logistics

«Με μεθοδική και συστηματική δουλειά και με τη συμβολή και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων σε ότι αφορά την διασφάλιση της ποιότητας και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορούμε να σημειώνουμε καθημερινά μικρές νίκες»

Η Υφυπουργός, περιέγραψε τις τάσεις που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον σε ότι αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στη σημασία που έχει ο κλάδος των Logistics που φτάνει στο 10% του ΑΕΠ εάν συνυπολογίσουμε το έργο logistics που παράγουν με ίδια μέσα εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις για την ελληνική οικονομία, παραθέτοντας έξι λόγους για την ανάληψη ενεργειών στήριξής του από την κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα:

1) Την συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας μέσω υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added value services) όπως η ομαδοποίηση φορτίων (consolidation), η συναρμολόγηση, η ελαφρά μεταποίηση στο διερχόμενο φορτίο σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση.

2) Την συμβολή του στην προσέλκυση ξένων επενδυτών κάτι που δεν νοείται εάν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και τεχνολογία στα Logistics.

3) Την ανάδειξη του λιμανιού του Πειραιά ως τον κύριο διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

4) Την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την ανάπτυξη του κλάδου των Logistics.

5) Την συμβολή του κλάδου των Logistics στις προσπάθειες για την ανάταξη της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα.

6) Η συμβολή του στην αύξηση και ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών,

Η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη τόνισε ότι δεν αρκεί απλά η διατύπωση στρατηγικής σε δύο βασικούς πυλώνες οι οποίοι αφορούν α) στο να αναδειχθεί η Ελλάδα σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και β) να εκσυγχρονιστεί το σύστημα εμπορευματικών μεταφορών και Logistics της χώρας αλλά και η ανάληψη μιας σειράς ενεργειών για την υλοποίηση αυτής της εθνικής στρατηγικής όπως:

Α) Η κατάρτιση συγκεκριμένου Action Plan λεπτομερειακού σχεδιασμού και εξειδίκευσης της Εθνικής Στρατηγικής σε συνεργασία με την SRSS που ήδη ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου.

Β) Το έργο του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αποτελεί ανώτατο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Μεταφορών το οποίο μέσα σε λιγότερο από 9 μήνες από την σύστασή του έχει πραγματοποιήσει μεγάλο έργο γνωμοδοτήσεων και έχει δώσει απαντήσεις σε καίρια θέματα που αφορούν το χώρο της Εφοδιαστικής, όπως οι Αδειοδοτήσεις Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, τα Πράσινα Logistics, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, τα City Logistics και τα Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων.

Γ) Η έγκριση και εξειδίκευση του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόκειται για νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού ύψους 40 εκατ. ευρώ στόχος του οποίου είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών και βιομηχανικών υποδομών και υποδομών logistics στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες.

Δ) Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, η υλοποίηση του οποίου θα ξεκινήσει σε δύο μήνες, στον οποίο η Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελεί έναν από τους εννιά στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Ε) Άλλα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της αγοράς των Logistics, τα οποία υλοποιούνται ήδη όπως :

• Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

• Το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» τα οποία ήδη υλοποιούνται.

Ε) Σε ότι αφορά το νέο σχεδιασμό οι οριζόντιες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται μέσω του ΕΣΠΑ, αφορούν ενδεικτικά στα εξής προγράμματα:

-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μεσαίων επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος π/υ) από 250.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ, για διάστημα μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 100.000.000 ευρώ.

-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην δικτύωση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων ολοκλήρωσης των αλυσίδων αξίας προϊόντων / υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους 9 εθνικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, μεταξύ των οποίων είναι και η Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Ειδικότερα, στοχεύει στην επίτευξη ισχυρών καθετοποιημένων συνεργειών και οικονομιών κλίμακας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και στην αύξηση του μεγέθους της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.

Στ) Επιπλέον μελετώνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

• Η ανάπτυξη κέντρων AGROLOGISTICS σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

• Η ενίσχυση της ηλεκτρονικής ροής πληροφοριών logistics μεταξύ των εμπλεκόμενων στα logistics.

• Η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

• Ο σχεδιασμός Εθνικού Παρατηρητηρίου Logistics.

Η Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ολοκλήρωσε την παρέμβασή της επισημαίνοντας πως σε ότι αφορά την ενίσχυσή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσα σε έναν μόλις χρόνο έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου καθώς:

- Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες που επιλύουν προβλήματα ετών.

- Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις σε εξέλιξη.

- Υπάρχει συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για το άμεσο μέλλον και αποτυπωμένη στην λεπτομέρειά της Εθνική Στρατηγική για το απώτερο μέλλον.

Κλείνοντας τόνισε ότι με μεθοδική και συστηματική δουλειά και με την συμβολή και την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων σε ότι αφορά την διασφάλιση της ποιότητας και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας που προσφέρει η αγορά, όλοι μαζί μπορούν να σημειώνουν καθημερινά μικρές νίκες.