Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

29 Σεπτέμβριος 2014

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή για τα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν με το από 24-4-85 Προεδρικό Διάταγμα

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη  στη Βουλή για τα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν με το από 24-4-85 Προεδρικό Διάταγμα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής κ. Θ. Τζάκρη με την οποία τον ρωτά σχετικά με τα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν με το από 24-4-85 Προεδρικό Διάταγμα αν προτίθεται να τροποποιήσει την διάταξη της παρ. 14, περ. δ, του άρθρου 37 του Ν.4235/2014 ώστε η ανέγερση αγροτικών αποθηκών ή άλλων αγροτικών κτισμάτων (π.χ. υποστέγων κ.λπ.) εντός των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν να ισοδυναμεί με την ανέγερση κατοικίας και να θεωρείται ότι πληρούται ο όρος που προβλεπόταν από το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα και την απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων με την οποία αυτά παραχωρήθηκαν.

Η βουλευτής ρωτά επίσης τον Υπουργό αν προτίθεται να μειώσει για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες το πρόστιμο του 1/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου στο 1/20, προκειμένου να απαλλαγούν από τον όρο της ανέγερσης οικίας ή άλλου αγροτικού κτίσματος εντός αυτού, διότι άλλως ισοδυναμεί με καταβολή δεύτερου τιμήματος, και μάλιστα υψηλού,  για το ίδιο ακίνητο.-

----------

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της κ. Τζάκρη έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το από 24-4-1985 Προεδρικό Διάταγμα και με αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, παραχωρήθηκαν, έναντι τιμήματος, σε πολλούς δικαιούχους του Ν. Πέλλας οικόπεδα με τον όρο ότι θα ανεγείρουν εντός αυτών οικίες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις της παρ. 14, περ. δ, του άρθρου 37 του Ν.4235/2014, όποιος απέκτησε οικόπεδο με το  από 24-4-1985 Προεδρικό Διάταγμα και δεν τήρησε τους όρους που προβλεπόταν (κατασκευή οικίας) και προκειμένου να απαλλαγεί από αυτούς τους όρους, θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο ίσο με το 1/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου. Όσοι δεν κατέβαλαν το οφειλόμενο τίμημα για την απόκτηση του οικοπέδου και θέλουν να παραιτηθούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για ακύρωση του τίτλου κυριότητας.

Όπως όμως γνωρίζετε, πολλοί κατ’ επάγγελμα αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανήγειραν, αντί οικιών, εντός των οικοπέδων που τους παραχωρήθηκαν με το από 24-4-1985 Προεδρικό Διάταγμα αγροτικές αποθήκες και άλλα αγροτικά κτίσματα, τα οποία με σχετική τροποποίηση που μπορείτε να επιφέρετε στην διάταξη της παρ. 14, περ. δ, του άρθρου 37 του ν. 4235/2014, μπορεί να θεωρηθούν ότι πληρούν τον σχετικό όρο, που προβλεπόταν από το 24-4-1985 Προεδρικό Διάταγμα και την απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων με την οποία αυτά παραχωρήθηκαν.

Επιπλέον, όπως γνωρίζετε, οι αντικειμενικές αξίες στις εντός οικισμού ζώνες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας είναι πολύ υψηλές και σε κάθε περίπτωση κατά πολύ υψηλότερες από τις αγοραίες, ώστε η καταβολή του 1/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου, που καλείται ο δικαιούχος να καταβάλει ως πρόστιμο προκειμένου να απαλλαγεί από τον όρο της ανέγερσης οικίας εντός αυτού, να ισοδυναμεί με δεύτερο τίμημα για την αγορά του οικοπέδου, το οποίο υπό τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να καταβάλουν οι αγρότες της Πέλλας, με αποτέλεσμα να εκπίπτουν από την κυριότητα οικοπέδων τα οποία κατέχουν χρόνια και για την απόκτηση των οποίων κατέβαλαν τίμημα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος. Επομένως και τουλάχιστον για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, το πρόστιμο αυτό θα πρέπει να ανέρχεται στο 1/20 της αντικειμενικής αξίας των οικοπέδων, προκειμένου να απαλλαγεί από τον όρο της ανέγερσης οικίας ή άλλου αγροτικού κτίσματος εντός αυτού. Άλλως ισοδυναμεί με καταβολή δεύτερου τιμήματος, και μάλιστα υψηλού,  για το ίδιο ακίνητο.

Για τους λόγους αυτούς, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.Προτίθεσθε να τροποποιήσετε την διάταξη της παρ. 14, περ. δ, του άρθρου 37 του Ν.4235/2014 ώστε η ανέγερση αγροτικών αποθηκών ή άλλων αγροτικών κτισμάτων (π.χ. υποστέγων κ.λπ.) εντός των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν με το από 24-4-1985 Προεδρικό Διάταγμα να ισοδυναμεί με την ανέγερση κατοικίας και να θεωρείται ότι πληρούται ο όρος που προβλεπόταν από το ως άνω Π.Δ. και την απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων με την οποία αυτά παραχωρήθηκαν;
2.Προτίθεσθε να μειώσετε το πρόστιμο του 1/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες στο 1/20, προκειμένου να απαλλαγούν από τον όρο της ανέγερσης οικίας ή άλλου αγροτικού κτίσματος εντός αυτού, διότι άλλως ισοδυναμεί με καταβολή δεύτερου τιμήματος, και μάλιστα υψηλού,  για το ίδιο ακίνητο;-


Tags