Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

10 Νοέμβριος 2014

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στον Υπουργό Εργασίας για την κεφαλαιοποίηση των οφειλών άνω των 20.000 ευρώ των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στον Υπουργό Εργασίας για την κεφαλαιοποίηση των οφειλών άνω των 20.000 ευρώ των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής κ. Θ. Τζάκρη, με τον οποία τον ρωτά αν προτίθεται να υιοθετήσει την πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για την κεφαλαιοποίηση των οφειλών, η οποία στηρίζεται στις παρακάτω παραμέτρους:

• Καθιέρωση μίας «πραγματικής» κεφαλαιοποίησης των μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων για τις οφειλές άνω των 20.000 €. Η κεφαλαιοποίηση θα περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με ένα στοιχειώδες και τυπικό επιτόκιο ύψους 1%.
• Υποχρέωση άμεσης επανέναρξης καταβολής τρεχουσών εισφορών από τους οφειλέτες που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης, με παροχή δικαιώματος για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης σε αυτούς.
• Ενεργοποίηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους οφειλέτες (και τις οικογένειές τους) που μετέχουν στην κεφαλαιοποίηση, με άμεση θεώρηση των ατομικών ασφαλιστικών βιβλιαρίων υγείας.
• Κατά την συνταξιοδότηση, μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης εκ μέρους του ασφαλισμένου, η οποία δεν δημιουργεί ταμειακό έλλειμμα και λογιστικές απώλειες στον Οργανισμό. Η πρόταση στηρίζεται επάνω στην αρχή ότι ο ασφαλισμένος, ως συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών που έχει δώσει προς τον ΟΑΕΕ και αυτό που οφείλει θα συνυπολογιστεί στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα του δοθεί. Όπως είναι αυτονόητο, εάν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει νωρίτερα από την σύνταξη την κεφαλαιοποιημένη οφειλή του, θα πρέπει να του παρέχεται το σχετικό δικαίωμα.
Σύμφωνα με την κ. Τζάκρη η υιοθέτηση της παραπάνω πρότασης θα επιλύσει το οξύ πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει σήμερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και θα βοηθήσει χιλιάδες επιχειρήσεις να επιβιώσουν στο καθεστώς της κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης.-

----------
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της κ. Τζάκρη έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η ύφεση και η βαριά οικονομική δυσπραγία έχουν επιφέρει τεράστιες απώλειες στον κλάδο των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, με τα λουκέτα να αυξάνουν καθημερινά και τις ζώσες ακόμη επιχειρήσεις να αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα.

Σοβαρή παρενέργεια αυτού του περιβάλλοντος και ανησυχητικό σημείο των καιρών είναι ότι αφενός οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματικών (Ο.Α.Ε.Ε.) αδυνατούν να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους και να ξεφύγουν από την μέγγενη των οφειλών, οι οποίες έχουν τόσο οικονομικό και επιχειρηματικό αντίκτυπο στην αγορά που συρρικνώνεται, όσο και προσωπικό κόστος, μέσω των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και των ποινικών διώξεων και αφετέρου ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. χάνει την απαιτούμενη ρευστότητα για την κάλυψη των υποχρεώσεών του. 

Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη για την στήριξη των οφειλετών, οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν ξεπεράσει τους 400.000 και την αύξηση των εισροών του Ο.Α.Ε.Ε.  η καθιέρωση μιας πραγματικής κεφαλαιοποίησης των μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων για τις οφειλές άνω των 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών υποχρεούται, μετά από σχετική αίτηση του ασφαλισμένου, να προχωρήσει στην κεφαλαιοποίηση των μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου οφειλών του προς τον Οργανισμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ σε ενιαίο κεφάλαιο που θα περιλαμβάνει επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.  Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο επιβαρύνεται μόνο με επιτόκιο ένα τοις εκατό (1%) ετησίως.

Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανισμό.  Εφόσον υπαχθούν στην ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι με κεφαλαιοποιημένες οφειλές μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα και να έχουν πρόσβαση στις παροχές του Οργανισμού, υπό τον όρο ότι εφεξής θα καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές τους κανονικά. Η κανονική καταβολή των εισφορών αναστέλλει τα εισπρακτικά διοικητικά και αστικά μέτρα που επιδιώκουν την είσπραξη μέρους ή του συνόλου της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Για την υποβοήθησή τους στην ομαλή εκπλήρωση των εφεξής υποχρεώσεών τους, οι ασφαλισμένοι με κεφαλαιοποιημένη οφειλή θα μπορούν, εξαιρετικά μέχρι 31-12-2017, να επιλέξουν ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία στον Ο.Α.Ε.Ε.

Κατά την συνταξιοδότηση, η κεφαλαιοποιημένη οφειλή μετατρέπεται σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς εκ μέρους του ασφαλισμένου ή παροχής μειωμένης σύνταξης προς αυτόν.  Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει νωρίτερα από τον χρόνο συνταξιοδότησης την κεφαλαιοποιημένη οφειλή του, το σχετικό δικαίωμα του παρέχεται οποτεδήποτε.

    Τα οφέλη από την παραπάνω πρόταση για την κεφαλαιοποίηση των οφειλών που προτείνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) είναι προφανή, εφόσον:
•    Θα δώσει μία ευκαιρία στους οφειλέτες του Οργανισμού να επανενταχθούν στην ασφαλιστική οικογένεια και να εφοδιαστούν με τις αναγκαίες ασφαλιστικές ενημερότητες.
•    Θα επιλύσει το κοινωνικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ιδίων και των οικογενειών τους. 
•    Θα ανακουφίσει τους οφειλέτες μέσω της αναστολής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, εφόσον είναι εφεξής συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Οργανισμό. 
•    Θα δώσει την δυνατότητα στον οφειλέτη του οποίου οι οφειλές κεφαλαιοποιούνται να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, ακόμη και όταν είναι χαμηλότερη από αυτήν που βρίσκεται σήμερα. 
•    Παύουν να συνιστούν ποινικό αδίκημα οι οφειλές των ασφαλισμένων προς τον Ο.Α.Ε.Ε.
•    Κατά την συνταξιοδότηση, η κεφαλαιοποιημένη οφειλή μετατρέπεται σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς εκ μέρους του ασφαλισμένου ή παροχής μειωμένης σύνταξης προς αυτόν.
 

Για τους λόγους αυτούς, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Προτίθεσθε να υιοθετήσετε την παραπάνω πρόταση η οποία μπορεί να επιλύσει το οξύ πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει σήμερα ο Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελματιών και θα βοηθήσει χιλιάδες επιχειρήσεις να επιβιώσουν μέσα στο καθεστώς της κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης;-


Tags