Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

26 Μάρτιος 2009

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή για συνέχιση της ασφάλισης και στο ΙΚΑ των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που εργάζονται εποχιακά σε επιχειρήσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Θέματα ασφάλισης εποχιακά εργαζομένων σε επιχειρήσεις, ή εκμεταλλεύσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα»

Κυρία Υπουργέ,

Τα προβλήματα που επρόκειτο να δημιουργηθούν με την εφαρμογή του N.3518/2006, σύμφωνα με τον οποίο συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και εξαιρούνται της ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν  αγροτικά προϊόντα, εντοπίστηκαν ήδη από την ψήφιση ακόμη του παραπάνω νόμου.

Σε επανειλημμένες ερωτήσεις μου, με τις οποίες επεσήμανα την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης που θα τροποποιούσε τις διατάξεις του N. 3518/2006 ώστε να μη στερήσει από τους εποχιακά εργαζόμενους την προστασία που παρέχει το ΙΚΑ, όπως επίδομα ανεργίας, επιδόματα ασθενείας, ατυχήματος και μητρότητας, σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου λόγω εργατικού ατυχήματος κλπ, η απάντηση ήταν ότι το θέμα εξετάζεται και μάλιστα θετικά αφού το ίδιο το υπουργείο παραδέχετο ότι με το νόμο αυτό οι εργαζόμενοι στερούντο σημαντικών προνομίων που παρείχε το ΙΚΑ.

Πρόσφατα το ΙΚΑ, σε εφαρμογή της εγκυκλίου Α20/417/13/26-5-2008 του Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών υπηρεσιών, ζητά «όπου διαπιστώνεται ασφάλιση των απασχολούντων εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα, παράλληλα και στον ΟΓΑ για το ίδιο διάστημα, αλλά και σε κάθε περίπτωση ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από 1/1/08 και εφεξής, αυτή θα ακυρώνεται, οι δε καταβληθείσες εισφορές θα επιστρέφονται ως αχρεώστητες, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 27 του Α.Ν. 1846/51».

Με την εφαρμογή λοιπόν της διάταξης αυτής, οι εργοδότες ζήτησαν την επιστροφή των εισφορών τους από το ΙΚΑ και δημιουργήθηκε εξαιτίας του γεγονότος αυτού μια περιρέουσα φήμη ότι σύντομα θα ζητηθεί από τον ΟΑΕΔ η επιστροφή του επιδόματος ανεργίας από τους εργαζόμενους της παραπάνω κατηγορίας που ελάμβαναν επίδομα ανεργίας κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Κύριε υπουργέ, οι πολιτικές σας στο θέμα της εξαίρεσης της ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των  ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών (ΟΓΑ), οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα, έχουν δημιουργήσει σύγχυση και ανασφάλεια στους εργαζόμενους αυτούς, αφού από την ψήφιση κιόλας του σχετικού νόμου επανειλημμένα υπόσχονται όλοι οι υπουργοί που πέρασαν από το σχετικό υπουργείο ότι θα ρυθμίσουν το θέμα νομοθετικά και θα τροποποιήσουν τις διατάξεις του, ούτως ώστε να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι αυτοί να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ παράλληλα με τον ΟΓΑ  και να τυγχάνουν των σχετικών προνομίων.

Όταν όλοι γνωρίζουμε πόσο οι άνθρωποι αυτοί στηρίζονται στα προνόμια αυτά και στο επίδομα ανεργίας, αφού μετά τη λήξη των εποχικών εργασιών είναι άνεργοι για τον υπόλοιπο χρόνο, καθίσταται αναγκαία άμεσα και οριστικά η ρύθμιση του θέματος αυτού.

Όσον αφορά δε αυτούς που έχουν ήδη λάβει το επίδομα ανεργίας κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα μέριμνα να διευκρινισθούν τα ζητήματα που εκκρεμούν και σε καμία περίπτωση να μη τους ζητηθεί να επιστρέψουν χρήματα τα οποία έλαβαν από τον ΟΑΕΔ.

Διότι ειδάλλως η ακολουθούμενη πρακτική προσθέτει ένα ακόμη λιθαράκι στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και μειώνει συνεχώς κεκτημένα δικαιώματα και κοινωνικά προνόμια των εργαζομένων, οδηγώντας σε εργασιακό Μεσαίωνα και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Κατόπιν τούτων, ερωτάστε κ. Υπουργέ:

Θα επιτρέψετε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να αφαιρούνται συνεχώς δικαιώματα από τους εργαζόμενους, ή θα προχωρήσετε επιτέλους σε οριστική νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών (ΟΓΑ), οι οποίοι απασχολούνται εποχικά σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα, θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά και στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ούτως ώστε να τυγχάνουν των προνομίων που τυγχάνουν και οι υπόλοιποι εποχιακά εργαζόμενοι;

Θα τηρήσετε τη υπόσχεση που έχετε δώσει για τροποποίηση του νόμου 3518/2006;

Θα φροντίσετε ούτως ώστε σε καμία περίπτωση να μη ζητηθεί επιστροφή καταβληθέντων επιδομάτων ανεργίας για τους μέχρι τώρα τουλάχιστον εποχιακά εργαζόμενους οι οποίοι όντας ασφαλισμένοι του ΟΓΑ ασφαλίστηκαν από τους εργοδότες τους και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εκ του γεγονότος αυτού έλαβαν το επίδομα ανεργίας όπως δικαιούνταν;

26/3/2009