Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

30 Μάρτιος 2009

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή για την διασφάλιση της ομαλής πορείας των εξαγωγών ελληνικών αγροτικών προϊόντων προς τη Ρωσία

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε εξαγώγιμα αγροτικά προϊόντα»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το μνημόνιο που υπογράφηκε πέρυσι μεταξύ της Ε.Ε. και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα εξαγώγιμα προς τη Ρωσική Ομοσπονδία γεωργικά προϊόντα, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα κατά την εξαγωγή τους, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας της χώρας αποστολής, όσον αφορά την παρουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το ως άνω μνημόνιο, η Ρωσία θέτει ως όρο  τα εξαγώγιμα προς αυτή αγροτικά προϊόντα να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας ανά μεταφερόμενο φορτίο όσον αφορά την παρουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, το οποίο θα εκδίδεται από κατάλληλα διαπιστευμένα αναλυτικά εργαστήρια, τα οποία θα αναγνωρίζονται και από τις δύο πλευρές. Επιπλέον η Ρωσία θα διεξάγει και δειγματοληπτικούς ελέγχους με δική της πρωτοβουλία και σε περίπτωση που τα αποτελέσματα μεταξύ των αναλύσεων αποκλίνουν, τα εργαστήρια που εξέδωσαν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας στην χώρα προέλευσης θα αποκλείονται από τη διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, η Ρωσία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς προορισμούς για τους νομούς Πέλλας και Ημαθίας όσον αφορά τις εξαγωγές επιτραπέζιου ροδάκινου (που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες και στους δύο νομούς), αλλά και πολλών άλλων αγροτικών προϊόντων.

Τα διαπιστευμένα εργαστήρια όμως στη χώρα μας που δύνανται να πραγματοποιήσουν τους εν λόγω εργαστηριακούς ελέγχους και να εκδώσουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά είναι πολύ λίγα, ενώ και ο αριθμός των δειγμάτων που μπορούν να αναλύσουν ημερησίως είναι πολύ μικρός σε σχέση με τα μεταφερόμενα φορτία, ειδικά κατά την περίοδο της συγκομιδής. Επιπλέον, επειδή πολλά από τα εξαγώγιμα αγροτικά προϊόντα είναι ευπαθή, θα πρέπει η διαδικασία της δειγματοληψίας, της ανάλυσης και της έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών να πραγματοποιείται άμεσα μετά την συγκομιδή των προϊόντων και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Δημιουργείται έτσι σοβαρό πρόβλημα, καθώς οι εξαγωγικοί φορείς δεν έχουν που να απευθυνθούν ώστε να εκδώσουν τα απαραίτητα συνοδευτικά πιστοποιητικά καταλληλότητας για τα φορτία αγροτικών προϊόντων που πρόκειται να εξάγουν.

Δημιουργούνται επίσης σοβαρά ερωτήματα για τις μέχρι τώρα ενέργειες του υπουργείου να αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση, καθώς το μνημόνιο έχει υπογραφεί εδώ και ένα χρόνο και βρισκόμαστε ήδη προ της συγκομιδής της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Επειδή κ. Υπουργέ οποιαδήποτε εμπλοκή στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στη Ρωσία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία του Ν. Πέλλας, αλλά και του όμορου Ν. Ημαθίας και πολλών άλλων αγροτικών περιοχών της χώρας, και θα επιφέρει άλλο ένα σοβαρότατο πλήγμα στην ήδη διαλυμένη αγροτική οικονομία,

Ερωτάστε:

Που οφείλεται η τεράστια αυτή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για την προετοιμασία όλων των παραγωγικών φορέων που εμπλέκονται με την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλες τις απαιτήσεις όχι μόνο της ρωσικής αλλά και της παγκόσμιας αγοράς;

Σε ποιες ενέργειες ακριβώς προτίθεστε να προβείτε έστω κι τώρα ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα με τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στη Ρωσία και οι εμπλεκόμενοι εξαγωγικοί φορείς να μπορούν να προμηθεύονται εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας για την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, όχι μόνο προς τη Ρωσία, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτό απαιτείται;

Πόσα και ποια εργαστήρια στη χώρα μας (δημόσια και ιδιωτικά) είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την ανάλυση αγροτικών προϊόντων και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών καταλληλότητας όσον αφορά την παρουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αυτά και ποια η δυναμικότητα του καθενός σε δείγματα;

Πόσα από αυτά αναγνωρίζονται από τη Ρωσία (αλλά και από άλλες χώρες στις οποίες η χώρα μας εξάγει αγροτικά προϊόντα και έχουν θέσει παρόμοια πρότυπα όσον αφορά τις εξαγωγές) και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την αναγνώριση και των υπολοίπων;

Σε περίπτωση που τα ήδη υφιστάμενα διαπιστευμένα εργαστήρια στη χώρα μας αδυνατούν να προβούν στον εργαστηριακό έλεγχο και στην έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για το σύνολο των εξαγώγιμων φορτίων αγροτικών προϊόντων, σε ποιες ενέργειες ακριβώς προτίθεστε να προβείτε για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης πορείας των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία;

Προτίθεστε να προβείτε στην χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων δημόσιων διαπιστευμένων εργαστηρίων και την στελέχωσή τους με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους και να διεξάγουν τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο μέρος τις απαραίτητες αναλύσεις για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών καταλληλότητας σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτούνται για την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων από τη χώρα μας στο εξωτερικό;

Προτίθεστε να προβείτε στην χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων για την δημιουργία και νέων δημόσιων διαπιστευμένων εργαστηρίων, καθώς και για την διαπίστευση ήδη υπαρχόντων εργαστηρίων, τα οποία διαθέτουν μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό των αναλύσεων και θα μπορούσαν να αναλάβουν μετά τη διαπίστευσή τους ένα μεγάλο τμήμα τους;

30/3/2009